سـر کـوچه مـی نشست و بــه همه نگــاه مـی کـرد ...

هــربــار کــه رد مـی شـدم چنــد دقیقـه ایــی مهمــانــش بـودم !!

مـی گفت:

مـی گـذره مـرد ... مـی گـذره ..!

و زنــدگـی بــا ایــن چــرخ هـای بزرگ

هـر روز مـی گـذشت...

امـا از روی من ...!!!

/ 1 نظر / 12 بازدید
KIMIYA

اما از روی من! خیلی زیبا بود![ناراحت][گل][گل]