تــــــــــــــــــــــــــــــــــــو را هیچوقت آرزو نخواهم کـــــــــــــــــــــــــــــــــــرد، هیچوقت!


تـــــــــــــــــــــــــــــــــــو را لحظه ای خواهم پـــــــــــــــــــــــــــــــــــذیرفت که خودت بیایی!


بـــــــــــــــــــــــــــــــــــا دل خود!


نــــــــــــــــــــــــــــــــــه با آرزوی من...!!!

/ 0 نظر / 11 بازدید