من دیوانه ی آن لحظه ای هستم که تو دلتنگم شوی!


و محکم در آغوشم بگیــری!


و شیطنت وار ببوسیم!


و من نگذارم !


عشق من ، بوسه با لجبازی ، بیشتر می چسبد!

/ 0 نظر / 21 بازدید