هنـوز داغم نمی فهمـم دوبــاره پشت پــا خــوردم...!

بهــم می گفت دوسم داره گذاشت و رفت و جا خــوردم...!

مثــل یــه آدم گیجم ب یک نقطــه شــدم خیره...!

ازم دلخـور نبـــود امــا ... چــرا نگفت داره میره...!

چقدر ســاده بـریــد از مــن نـدیدم ک معطل شــه...!

معمای عجیبی بــود چقــدر خوبــه اگه حـل شــه...!

ن اشکشو درآوردم ن از عشقم فــراری بــود...!

یعنـی هـرچــی بهم می گفت... تمـومـش " ســرکاری " بــود !!!

/ 0 نظر / 19 بازدید